Regulamin

obowiązujący w Ateitis VR:

 1. Każdy Uczestnik wykonuje ćwiczenia w poszczególnych strefach i na wyposażeniu znajdujących się na Arenie na własną i wyłączną odpowiedzialność oraz ponosi ryzyko, bez względu na świadomość swoich możliwości i stanu zdrowia. Odpowiedzialność za dzieci i osoby niepełnoletnie ponoszą ich opiekunowie.
 2. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i obrażenia spowodowane podczas gry.
 3. Uczestnik jest świadomy i akceptuje fakt, że Organizator Areny zwolniony jest całkowicie od odpowiedzialności za: jakiekolwiek szkody, zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe na skutek korzystania z VR; zniszczenia czy uszkodzenia w przedmiotach należących do osób korzystających z VR.
 4. Wejście do Areny VR możliwe jest po podpisaniu oświadczenia i zaakceptowaniu regulaminu Ateitis VR.
 5. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą wchodzić do strefy sportowej i brać udział w zajęciach sportowych tylko pod stałym nadzorem osoby dorosłej i po podpisaniu oświadczenia przez jednego z rodziców, przedstawiciela prawnego lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem. Dzieci powyżej 15 roku życia mogą zostać same na terenie Areny po wypełnieniu oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
 7. Przed wejściem do gry zawsze należy wchodź na teren gry w odpowiednim stroju i bez obuwia. Wejście w obuwiu jest zabronione.
 8. Odliczanie czasu gry rozpoczyna się od momentu kalibrowania i trwa do momentu zakończenia gry. Oplata jest pobierana przed rozpoczęciem gry.
 9. Należy zachować bezpieczną odległość między uczestnikami, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i wypadków. Nie przeceniać swoich możliwości, nie spieszyć się, wykonywać zadania z uwagą o swoje zdrowie.
 10. Nie zaleca się gry VR dla kobiet w ciąży, epileptyków, osób wrażliwych, osób z chorobami sercowo-naczyniowymi lub osób cierpiących na inne choroby serca.
 11. Prowadzący i właściciel ATEITIS VR nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych na Arenie i lub w innych miejscach na terenie obiektu.
 12. Na terenie całego obiektu palenie tytoniu jest całkowicie zabronione. Na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 13. Wszelkie uszkodzenia sprzętu, obrażenia ciała należy niezwłocznie zgłosić personelowi ATEITIS VR. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane.
 14. Ceny biletów za wstęp do Areny VR określa cennik. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi. Niewykorzystane minuty nie są wymieniane na pieniądze ani na vouchery.
 15. Osoby posiadające vouchery na określony czas, po przekroczeniu czasu zobowiązani są do uiszczenia dopłaty na recepcji.
 16. Ateitis VR zastrzega sobie prawo do odmowy w zwrocie za bilet w przypadku, gdy niektóre gry nie spełniają oczekiwań klienta.
 17. Przed pierwszym, przystąpieniem do korzystania z usługi każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, dostępnym na stronie internetowej salonu: https://ateitis.pl/ oraz w siedzibie salonu.
 18. Zakup usługi w Salonie ATEITIS VR i podpisanie regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się on z treścią regulaminu oraz akceptuje jego warunki. Oświadcza również, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferowanych usług.
 19. Osoby chętne do korzystania z salonu powinny zarezerwować stanowisko poprzez stronę internetową, telefonicznie lub w recepcji salonu. Skorzystanie z usług salonu, bez wcześniejszej rezerwacji, możliwe jest tylko jeżeli w momencie wejścia do sali znajdują się wolne stanowiska, na które nie zgłoszono rezerwacji.
 20. Na klienta umówionego na konkretną godzinę stanowisko będzie oczekiwać 15 minut, po upływie tego czasu z usługi korzysta następna osoba. Zalecamy również zgłoszenie się 5 minut przed wyznaczonym czasem, aby w 100% dopasować stanowisko do indywidualnych potrzeb klienta.
 21. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Ateitis Spółka z o.o. salon gier VR należy zgłaszać osobiście bądź mailowo na adres : info@ateitis.pl
  Reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz opis zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji. Przyjmujący zgłoszenie zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.
 22. Za uszkodzenie sprzętu odpowiada osoba korzystająca z tego sprzętu.

ATEITIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grochowska 129, 04-148 Warszawa), wpisana do KRS 0001026193, NIP: 5252948333, REGON: 52477987400000

OSTRZEŻENIE

salonu gier ATEITIS związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem użytkownika, zwanego dalej graczem.

Przed przystąpieniem do gry każdy gracz powinien zapoznać się z tym ostrzeżeniem w celu uniknięcia zagrożeń związanych z niebezpieczeństwem oraz uszczerbkiem na zdrowiu.
Osoby u których wystąpiły w przeszłości następujące przypadki powinny przed przystąpieniem do gry poinformować obsługę salonu oraz skonsultować się z lekarzem:

● drgawki
● choroby serca
● objawy epileptyczne
● choroby układu nerwowego
● zaburzenia psychiczne
● schorzenia wpływające na bezpieczną zdolność wykonywania aktywności fizycznych
● ciąża
● podeszły wiek.

W przypadkach wyżej wymienionych korzystanie przez użytkownika z salonu gier nie jest możliwe lub będzie możliwe pod warunkiem podpisania oświadczenia dostępnego w salonie i spełnieniu pewnych warunków.

Z urządzeń dostępnych w salonie gier VR nie należy korzystać w przypadku zmęczenia, po spożyciu alkoholu, po zażyciu środków odurzających lub leków, w czasie choroby lub w czasie złego samopoczucia.

W trakcie gry gracz może odczuwać silne reakcje ciała i mózgu oraz doznawać silnych pobudzeni, które mogą prowadzić do niepożądanych efektów, takich jak. Mogą wystąpić zawroty głowy, wyższe tętno, drgawki, nagły skok ciśnienia krwi, utrata świadomości, ataki paniki, lęki, problemy z widzeniem lub równowagą, bóle głowy, nudności, problemy z oczami, zawroty głowy, mdłości lub inne niepokojące objawy.

W razie wystąpienia jakiegoś z powyższych objawów użytkownik powinien natychmiast powiadomić obsługę salonu gier.

Gdyby któryś z objawów utrzymywał się dłużej niż kilka godzin po zakończeniu gry i miał tendencję do zaostrzania się, to należy natychmiast udać się do lekarza.
W razie tych objawów nie należy poruszać się pojazdami, które wymagają pełnej sprawności psychicznej.

W przypadku dzieci poniżej 13 roku życia należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z salonu gier VR korzystając z opiekuna prawnego a samodzielne korzystanie z salonu gier VR przez osoby niepełnoletnie, jest możliwe tylko za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

Osoby z rozrusznikiem serca lub innym rządzeniem medycznym nie mogą korzystać z salonu gier bez konsultacji z lekarzem.

Po założeniu gogli VR użytkownik ma poza zasięgiem widzenia otoczenie i wówczas osoby postronne nie powinny wchodzić do strefy gier w celu uniknięcia obrażeń.

Rezerwacja lub zakup biletu w salonie gier VR ATEITIS jest zgodą (oświadczeniem) złożoną przez użytkownika, że zapoznał się on z treścią ostrzeżenia i akceptuje w całości jego warunki.

Tym samym użytkownik oświadcza, że nie występują u niego przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania z salonu gier VR oraz, że jest świadomy konsekwencji korzystania z urządzeń VR i ponosi za to pełną odpowiedzialność.

Firma ATEITIS nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia i jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu a także inne szkody, które wynikałyby z niezastosowania się do tego ostrzeżenia ponoszą dorośli użytkownicy a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.